Om oss

Seniorkompetanse Fjellhaug har medlemmer som gjerne vil stå til tjeneste i oppgaver som passer for dem. Oppgavene bør være begrenset i tid, men etter avtale kan de være både omfattende og krevende. Normalt er tjenestene å anse som gratis dugnad.

Oppgaver som har vært prioritert er forbønnstjeneste, oversettelse av stoff til bruk i skolene, misjonsarbeidet og nettsteder, budtjeneste for NLM Utland, praktisk hjelp ved arrangementer, eksamensvakter og teksting av videoer, ajourføring av adresser.

Foreningen består av personer med fagutdanning og yrkeserfaring fra ulike sammenhenger, som ønsker å bruke ledig tid for misjonen.

Seniorkompetanse har kontorplasser, samtalerom og miljøstue i underetasjen i Sinsenveien 21. Medlemmene kan også ta på seg oppgaver som innebærer arbeid på andre arbeidssteder på Fjellhaug eller ute i byen.

Medlemmene kan selv ta initiativ til å foreslå gode tiltak som kan være til nytte. Men det er mest naturlig at behov for prosjekthjelp meldes enten direkte til et medlem man tror passer for oppgaven, eller en vender seg til daglig leder eller ved kontaktskjemaet, for å høre om hvem som kan passe.

Seniorkompetansemiljøet får utfordringer både fra hovedkontoret NLM, skolene på Fjellhaug, Region øst og andre misjonstiltak i Stor-Oslo.

Eksempler på oppgaver kan være ekspedering av materiell, ta seg av gjester, hjelp med å rydde og ordne dokumenter, foreta undersøkelser, være konsulenter og rådgivere, ringe givere og abonnenter for oppfølging, være referent fra møter, ta på seg prosjekter for Lunde forlag og andre, være disponibel som mentor eller medvandrer. Noen kan ta på seg taleroppdrag og besøkstjeneste. For skolene er det nærliggende å hjelpe med eksamensvakter. Noen kan steppe inn som vikarer i undervisning. Andre kan ta seg av opptak av timer eller møter, lyd eller video. Det kan være aktuelt å hjelpe med tilrettelegging av kortkurs, utvikle pedagogisk materiell, gi råd innen helse, miljø og sikkerhet. Rådgivning innen kommunikasjon og konfliktløsning, økonomistyring og bygningsmessige vurderinger. Har noen behov for hjelp til å sette opp et testamente til fordel for misjonsarbeidet, kan kanskje en av medarbeiderne hjelpe. Enkelte kan trå til med praktiske vedlikeholdsoppgaver i hus eller hage. Det gjelder å få øynene opp for kompetansen hos seniorene.

Årsmelding for Seniorkompetanse Fjellhaug 2020

Etter stiftelsen 15. november 2016 og offisiell åpning 30. mai 2017 har Seniorkompetanse Fjellhaug (SKF) fått en rekke oppdrag fra ulike avdelinger i NLM. Målet er å gi inspirasjon til, og kontakt med pensjonister, så vi som fellesskap kan gjøre tjenester for Misjonssambandets hovedkontor og skolene på Fjellhaug, og ellers for misjonsarbeidet i Stor-Oslo.

Lokalene i underetasjen i Sinsenveien 21 fungerer utmerket som samlingssted. Hver tirsdag samles vi til bønnemøte, orienteringer og samtale. Sammen med ansatte ved hovedkontoret, skolene og studentene spiser vi lunsj i kantinen. Deretter samles vi til felles andakt, orientering og inspirasjon.

NLM Eiendom sørger for renhold av lokalene, men pga. sykemelding har ikke dette fungert hele året.

På grunn av forbud mot arrangementer i forbindelse med pandemien (Covid-19) er det ikke avholdt årsmøte.

Foreningen har 13 betalende og noen assosierte medlemmer.

Årsregnskapet for 2020 gjort opp med medlemskontingent og refusjon av kontingent fra Seniornett Norge som det vesentligste på inntektssiden. Årsresultatet er kr 1318,75. Saldoen i banken per 31.12.2020 er 29010,44.

Foreningen er innmeldt i Seniornett. Det gir oss tilgang til Seniornett sitt tidsskrift og ulike kurs innen data. Medlemmene har mulighet til å søke datahjelp av Seniornett ved behov.

Foreningen hadde ti samlinger i begynnelsen av året, før strenge smitteverntiltak på grunn av Covid-19-pandemien satte en stopper for møtevirksomheten. I løpet av sensommer og tidlig høst var det en mindre gruppe som var sammen ca. ni ganger. Utenom dette er det stort sett Asbjørn Kvalbein og Eli Gjøra som har benyttet lokalene til oppdrag, og Asbjørn har tatt imot til opptak i studio.

Foreningen hadde likevel også i 2020 en rekke henvendelser med spørsmål om ulike tjenester. I tillegg har noen henvendelser gått direkte til enkeltpersoner. Foreningen har hver uke (utenom ferier) deltatt i Norea Mediemisjons bønnetjeneste, sammen eller hver for oss. Oppgaver Seniorkompetanse har utført i 2020:

 • Vertskap på kortkurs ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø
 • Deltatt med undervisning på Sagene frivilligsentral under «Suppe og Bibel»
 • Budtjeneste for NLM Utland (begynnelsen av året)
 • Samtalepartnere for studenter ved Fjellhaug skoler
 • Sluttført gjennomgang av talene ved de tre siste generalforsamlingene, der vi har satt opp temaet og stikkord for søk på nettet
 • Det har vært gjennomført internt i Seniorkompetanse minikurs i spansk
 • Redaksjonsansvaret for «Når lysene tennes»
 • Oversettelse og korrektur for den kristne arabiske serien Al Massira (Reisen):
  • Oversettelse av studiehefte
  • Oversettelse og korrektur av tekst til filmer
  • Korrektur av boka «Fra fremmed til familie» (ca. 280 sider)
 • Opptak av innslag til foross.no og Norea Mediemisjon
 • Korrektur for Norea Mediemisjon
 • Korrektur og oversettelse for M4 og NLM
 • Oversettelse av tekster til «30 dagers bønn for verdens muslimer»
 • Oversettelse av tekster fra svensk til norsk for foross.no
 • Taleoppdrag
 • Revisjon av regnskap for Follokirken og for husfellesskapet på Fjellhaug

Også i 2020 var det noen henvendelser vi ikke kunne imøtekomme, enten fordi ingen var ledige til å ta oppgavene eller oppgavene lå utenom det vi påtar oss

Årsmelding for Seniorkompetanse Fjellhaug 2019

Etter stiftelsen 15. november 2016 og offisiell åpning 30. mai 2017 har Seniorkompetanse Fjellhaug (SKF) fått en rekke oppdrag fra ulike avdelinger i NLM. Målet er å gi inspirasjon til, og kontakt med pensjonister, så vi som fellesskap kan gjøre tjenester for Misjonssambandets hovedkontor og skolene på Fjellhaug, og ellers for misjonsarbeidet i Stor-Oslo.

Lokalene i underetasjen i Sinsenveien 21 fungerer utmerket som samlingssted. Hver tirsdag samles vi til bønnemøte, orienteringer og samtale. Sammen med ansatte ved hovedkontoret, skolene og studentene spiser vi lunsj i kantinen. Deretter samles vi til felles andakt, orientering og inspirasjon.

NLM Eiendom sørger for renhold av lokalene.

Årsmøte for 2019 ble avholdt 11. februar 2020.

Drøftinger, orienteringer og avklaringer blir tatt i plenum under tirsdagssamlingene.

Foreningen har 12 betalende og noen assosierte medlemmer.

Etter å ha fått sponsormidler både i 2017 og 2018, er årsregnskapet for 2019 gjort opp med medlemskontingent og refusjon av kontingent fra Seniornett Norge som det vesentligste på inntektssiden. Årsresultatet er negativt med kr 1862,25. Saldoen i banken per 31.12.2019 er imidlertid kr 28365,69.

Foreningen er innmeldt i Seniornett. Det gir oss tilgang til Seniornett sitt tidsskrift og ulike kurs innen data. Medlemmene har mulighet til å søke datahjelp av Seniornett ved behov.

Foreningen hadde også 2019 en rekke henvendelser med spørsmål om ulike tjenester. I tillegg har noen henvendelser gått direkte til enkeltpersoner. Oppgaver Seniorkompetanse har utført i 2019:

 • Medvandring/samtale
 • Eksamensvakter på Fjellhaug
 • Redaksjonsansvaret for «Når lysene tennes»
 • Oversatt tekster til filmer og studiemateriell for den kristne arabiske serien Al Massira (Reisen)
 • Opptak av innslag til no og Norea Mediemisjon
 • Oversatt tekster fra svensk til norsk for no
 • Taleoppdrag
 • Praktisk hjelp ved arrangementer som HS-møter, medarbeiderfest og minnesamvær
 • Deltatt med servering av kirkekaffe under misjonærinnvielse i Sinsen kirke
 • Revisjon av regnskap for misjonsfellesskap i NLM
 • Gjennomgang av talene ved generalforsamlingene for 2012, 2015 og 2018, der vi har satt opp temaet og stikkord for søk på nettet
 • Vertskap på kortkurs ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø
 • Korrektur for Utsyn, prosjektkatalogen NLM og bok utgitt av Norea
 • Arrangert julelunsj for pensjonister fra hovedkontoret og Fjellhaug skoler
 • Oppdatering av abonnementsarkiv for bladet Fjellhaug
 • Deltatt med undervisning på Sagene frivilligsentral under «Suppe og Bibel»
 • Deltatt med pakking ev leirpakker for Superblink
 • Budtjeneste for NLM Utland
 • Det har vært gjennomført internt i Seniorkompetanse minikurs i spansk.

Også i 2019 var det noen henvendelser vi ikke kunne imøtekomme, enten fordi ingen var ledige til å ta oppgavene eller oppgavene lå utenom det vi påtar oss.

Styret består av Ola Tulluan, styreleder, Juel Østereng, daglig leder, Asbjørn Kvalbein, fagmann, Eli Gjøra, kasserer, og Dagrun Pedersen, referent.

Årsmelding for Seniorkompetanse Fjellhaug 2018

Etter stiftelsen 15. november 2016 og offisiell åpning 30. mai 2017 er Seniorkompetanse Fjellhaug (SKF) kommet godt i gang med vanlig virksomhet. Målet er å gi inspirasjon og kontakt for pensjonister, så de kan gjøre tjenester for Misjonssambandets hovedkontor og skolene på Fjellhaug, og ellers for misjonsarbeidet i Stor-Oslo.

Lokalene i underetasjen i Sinsenveien 21 fungerer utmerket som samlingssted. I stuen mot øst er det bønnemøte, orientering og samtale hver tirsdag, før vi går til lunsj med de ansatte ved hovedkontoret og skolene, studentene og andre i kantinen. Etterpå er det felles andakt og orientering.

NLM Eiendom sørger for renhold av lokalene.

Det ble avholdt årsmøte 30. januar 2018 og medlemsmøte 5. juni. For øvrig er orienteringer og avklaringer tatt i tirsdagssamlingene.

Foreningen har 14 betalende medlemmer.

I 2018 fikk foreningen kr 25 000 av NLM Utbyggingsfond via foreningen i Moss. Regnskapet for 2018 er gjort opp med et resultat på kr 28175,09.

Foreningen er innmeldt i Seniornett, og 16. mars hadde vi kurs i Excel ved Roar Kristiansen fra Seniornett. Medlemmene har også fått god hjelp av Seniornett ved behov.

Foreningen hadde i 2018 ca. 40 henvendelser med spørsmål om dugnadshjelp. I tillegg har noen henvendelser gått direkte til enkeltpersoner. Oppgaver som Seniorkompetanse har utført i 2018, er:

Medvandring

Eksamensvakter på Fjellhaug

Redaksjonsansvaret for «Når lysene tennes»

Oversatt tekster til filmer og studiemateriell for den kristne arabiske serien Al Massira (Reisen)

Støtteundervisning i gresk for studenter ved høyskolen

Opptak av innslag til Foross.no og Norea Mediemisjon

Taleoppdrag

Gjennomgang av Bjerkrheims sanger og korrekturlesing av sangbok

Praktisk hjelp under Generalforsamlingen NLM.

Praktisk hjelp ved arrangementer som hovedstyremøter, medarbeiderfest, regionens årsmøte, rektormøte, introduksjonskurs for nyansatte og minnesamvær

Deltakelse i skolebesøk til NLM-skole

Vertskap på kortkurs ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø

Korrektur for Utsyn, prosjektkatalogen NLM og bok utgitt av Norea
Arrangert julelunsj for pensjonister fra hovedkontoret og Fjellhaug skoler

Hjelp i arkivet

Oppdatering av abonnementsarkiv for bladet Fjellhaug (utføres i januar 2019)

Også i 2018 var det noen henvendelser vi ikke kunne imøtekomme, enten fordi ingen var ledige til å ta oppgavene eller oppgavene lå utenom det vi påtar oss.

Foreningen har egen nettside, seniorfjellhaug.no. Den inneholder god informasjon. Foreningen har også fått egen e-postadresse for henvendelser om oppdrag: post@seniorfjellhaug.no

Styret har siden starten bestått av Ola Tulluan, styreleder, Asbjørn Kvalbein, daglig leder, Eli Gjøra, kasserer, og Dagrun Pedersen, referent.

Senere har Asbjørn Kvalbein ønsket å slippe oppgaven som daglig leder. Medlemsmøtet har godkjent dette. Juel Østereng er valgt til daglig leder, og Kvalbein fortsetter i styret som varamedlem.

Årsmelding for Seniorkompetanse Fjellhaug 2017

Foreningen ble stiftet i møte 15. november 2016 og registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 918 148 930. Senere er den blitt innmeldt som forening i Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband. Den er også godkjent som lokal klubb i Seniornett, som arbeider for opplæring av eldre i databehandling.

Foreningen har fått tildelt lokalene i kjelleretasjen i Sinsenveien 21. Det siste av rommene ble ledig høsten 2017. Et av rommene er innredet til studio for lyd og bilde. Det er PC’er og skriver tilgjengelig i lokalene, og det er installert informasjonsskjerm i resepsjonen. Alle rommene har fått nye gardiner og er møblert fra NLMs lager og gjenbruksbutikken på Ås. Det er blitt tilført et stort bibliotek av kristne bøker på norsk og engelsk. Oppstarten ble sponset av Knif Trygghet Forsikring med kr 25 000,-.

Lokalene ble offisielt åpnet 30. mai med representanter fra hovedkontoret, Fjellhaug skoler, Knif Trygghet Forsikring og andre gjester til stede. Leder for NLMs personalavdeling, Kari Margrethe Solvang, klippet snoren.

Foreningen startet med 10 medlemmer og har i 2017 hatt 13 medlemmer.

Det ble avholdt to styremøter i 2016 og åtte i vårsemesteret 2017.  I høstsemesteret har ikke styret sett behov for å avholde ordinære styremøter.

Det har vært avholdt to medlemsmøter og et samtalemøte, som det er skrevet referat fra.

Foreningen har samling hver tirsdag. Aktuelle saker, som henvendelser om oppdrag og utlån av lokalene, er tatt opp i samtalen på disse møtene.

Samlingene hver tirsdag består av bønnemøte (ca. en halv time), der det blir bedt for behov og emner som kommer inn til Norea, arbeidet ved Fjellhaug skoler, hovedkontoret, regionen og misjonsfeltene samt andre ting. Videre er det samtale, informasjon og deling av opplevelser (ca. en halv time), og så er det lunsj i kantina på Fjellhaug, før vi er med på andakt og informasjon fra hovedkontoret.

Stua i lokalene har også vært brukt til medvandrinssamtaler, forbønnssamlinger, sjelesorg, bibelundervisning, til misjonsforeningsmøter og til venners minnesamvær etter Solveig Sundal.

Det er laget nettside for foreningen, seniorfjellhaug.no. Den inneholder god informasjon. Foreningen har også fått egen e-postadresse for henvendelser om oppdrag: post@seniorfjellhaug.no

Det er i 2017 mottatt ca. 45 henvendelser om oppdrag til foreningen. Disse er for det meste kommet fra Fjellhaug skoler og fra hovedkontoret. I tillegg er det en del oppdrag som har gått direkte til enkeltpersoner. Noen av medlemmene har også faste oppdrag for Norea og hovedkontoret, bl.a. opptak i studio, forkynnervirksomhet og arkivarbeid.

Oppdrag foreningen har fått og har sagt ja til, har bl.a. vært: Redigering av bok som kommer i 2018, eksamensvakter på Fjellhaug internasjonale høgskole, deltakelse i skolebesøk til NLMs skoler, representere NLM i møter, kjøkken-/serveringshjelp ved arrangementer, opplegg av gardiner til kapell, studentmentoring, støtte til studenter i språkfag, lede bibellesegrupper for studentene, språkvask, oversettelse, lage utkast til høringssvar, bibelundervisning på Bibelkafe i Misjonssalen, teksting av informasjonsfilmer for NLM, korrekturlesing, utsendelse av materiell fra hovedkontoret, forberedelse og hjelp til gjennomføring av julelunsj for pensjonister.

Styret har siden staren bestått av Ola Tulluan, styreleder, Asbjørn Kvalbein, daglig leder, Eli Gjøra, kasserer, og Dagrun Pedersen, referent.

———–

Seniorkompetanse Fjellhaug – i tjeneste for NLM er registrert som forening i Enhetsregisteret Brønnøysund og har organisasjonsnummer 918148930.
Foreningen er innmeldt i Region Øst av NLM.
Foreningen er innmeldt i Seniornett, som bidrar til at seniorer deltar aktivt i IKT- og nettsamfunnet.